Ogłoszenie

Uwaga: Portal jest przygotowywany do generalnego remontu. W związku z tym nie da się obecnie zakładać nowych kont. Prosimy o cierpliwość.

Regulamin serwisu DYREKCJA®

Przepisy niniejszego regulaminu spełniają wymagania ustaw i regulują kwestie związane z korzystaniem z serwisu DYREKCJA®

§ 1. Postanowienia ogólne

 1. Dostawcą usług serwisu internetowego DYREKCJA®, zwanego dalej także serwisem, jest Andrzej Góralczyk, działający pod firmą Andrzej Góralczyk doradca zarządzania, zarejestrowaną w Krajowym Rejestrze Urzędowym Podmiotów Gospodarki Narodowej (REGON) pod numerem 015843617, zwaną dalej administratorem. Andrzej Góralczyk jest właścicielem znaku towarowego DYREKCJA®.
 2. Usługi serwisu DYREKCJA® polegają zwłaszcza na:
  • doradztwie w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania, świadczonym drogą elektroniczną,
  • prowadzeniu sieciowej biblioteki materiałów dotyczących zarządzania, ekonomii i gospodarki
  • organizowaniu wymiany doświadczeń dotyczących dobrych praktyk zarządzania, odbywającej się drogą elektroniczną
  • udostępnianiu przestrzeni roboczych dla Użytkowników indywidualnych i zespołów Użytkowników serwisu.
 3. Andrzej Góralczyk oświadcza, że posiada tytuł profesjonalny głównego doradcy produktywności, uznawany m. in. przez Fundację Polskie Centrum Produktywności, Międzynarodowe Biuro Pracy w Genewie i Japońskie Centrum Produktywności dla Rozwoju Społeczno-Gospodarczego w Tokio, nabyty zgodnie z zasadami obowiązującymi w tych organizacjach doradczych.
 4. Zasady etyki zawodowej właściwe dla doradztwa prowadzonego w serwisie DYREKCJA® zostały określone w publikacjach Międzynarodowego Biura Pracy w Genewie, m. in. w książce: Milan Kubr (red.) "Management consulting: a guide to the profession". Szczególne zasady etyki mające zastosowanie do wymiany doświadczeń pomiędzy przedsiębiorstwami zostały określone przez Amerykańskie Centrum Produktywności i Jakości w dokumencie "Kodeks postępowania w benchmarkingu oraz wskazówki i etyka dla osób prowadzących benchmarking", zwanym dalej kodeksem benchmarkingu.
 5. Za wszelkie skutki ekonomiczne, biznesowe, osobiste i prawne korzystania z wytycznych zamieszczonych w serwisie DYREKCJA® odpowiedzialność ponosi wyłącznie korzystający.
 6. Regulamin niniejszy określa podstawowe zasady świadczenia usług serwisu DYREKCJA®, a także zakres odpowiedzialności i obowiązków stron umów o świadczenie tych usług.
 7. Przed rozpoczęciem korzystania z serwisu DYREKCJA® należy uważnie zapoznać się z niniejszym regulaminem. Rejestrując się w portalu DYREKCJA® Użytkownik potwierdza, że zapoznał się z treścią niniejszego regulaminu i z kodeksem benchmarkingu oraz że akceptuje wszystkie postanowienia regulaminu i stosowne postanowienia kodeksu benchmarkingu.
 8. W przypadku zmiany niniejszego regulaminu każdy Użytkownik zostanie o tym poinformowany pocztą elektroniczną (e-mail).
 9. Reklamacje wynikające z nieznajomości niniejszego regulaminu będą rozpatrywane negatywnie.

§ 2. Warunki techniczne korzystania z serwisu DYREKCJA®

 1. Do korzystania z usług serwisu DYREKCJA® niezbędne jest posiadanie urządzeń pozwalających na korzystanie z zasobów Internetu:
  • skrzynki pocztowej e-mail
  • przeglądarki internetowej umożliwiającej wyświetlanie stron WWW; zaleca się korzystanie z przeglądarek spełniających standardy organizacji W3C, w szczególności wymagania współczesnych standardów CSS i DOM. Zaleca się korzystanie z przeglądarek Mozilla 1.6. lub nowszych, Firefox, Netscape 7.0 lub nowszych i Opera. Inne przeglądarki, np. Internet Explorer 5.0 i wersje wyższe mogą być używane, ale nie gwarantują one prawidłowego odwzorowania niektórych elementów graficznych.
 2. Dla uniknięcia konieczności częstego logowania się do serwisu należy włączyć obsługę plików "cookies". Pliki "cookies" nie pozwalają na identyfikację Użytkownika i niemożliwe jest naruszanie jego prywatności przy ich pomocy.
 3. Ze względów technicznych w głównym portalu serwisu DYREKCJA® została zablokowana możliwość umieszczania plików większych niż 200 kB. Administrator serwisu umieszcza takie pliki na innych witrynach internetowych zasilających bibliotekę sieciową serwisu DYREKCJA®.

§ 3. Uczestnictwo w serwisie i dochowanie poufności

 1. Osoby odwiedzające portal serwisu DYREKCJA®, lecz nie zarejestrowane (Użytkownicy anonimowi) mają możliwość czytania treści opublikowanych oraz tych treści o statusie "widoczne", do których znają odnośniki. Oprócz tego Użytkownicy anonimowi mogą korzystać z publicznie dostępnych usług.
 2. Z usług serwisu DYREKCJA® może korzystać w pełniejszym zakresie każda osoba zarejestrowana, z tym, że Uczestnicy o szczególnym statusie, jak Redaktor, Moderator forum dyskusyjnego itp. mają dostęp dodatkowo do określonych przez administratora funkcji i stref serwisu.
 3. Zarejestrować się może każdy, kto ukończył 15 lat.
 4. Zgodnie z naturą i zwyczajami społeczności internetowych, Użytkownik występuje w serwisie nie pod własnym imieniem i nazwiskiem, lecz pod nazwą Użytkownika, czyli pod pseudonimem zwanym nickiem (od angielskiego nickname). Uzyskana w ten sposób anonimowość nie może być naruszana przez nikogo, a Użytkownik ujawnia społeczności serwisu tylko te dane osobiste, które chce ujawnić. Jednakże dla celów bezpieczeństwa i pewności komunikacji, w formularzu rejestracji lub we wniosku o rejestrację skierowanym do administratora Użytkownik jest zobowiązany podać prawdziwe imię i nazwisko, numer telefonu oraz adres e-mail, na który chce otrzymywać korespondencję z serwisu.
 5. Imię i nazwisko Użytkownika oraz inne wiadome administratorowi dane osobiste są traktowane jako ściśle poufne i mogą być przetwarzane w serwisie jedynie w celach technicznych oraz w celu sporządzania statystyk ruchu, przy spełnieniu wymogów ustawy o ochronie danych osobowych z 29 sierpnia 1997 roku (tekst jednolity w Dz. U. z 2002 roku, nr 101, poz. 926 z późn. zm.). Użytkownik ma prawo do wglądu do tych danych oraz do ich poprawiania i (pozycja w nawigacji "Moje konto"). Dane te nie będą udostępniane osobom trzecim, z wyjątkiem przypadków określonych przepisami prawa.
 6. Rejestrując się lub występując do administratora z wnioskiem o rejestrację Użytkownik wyraża zgodę na otrzymywanie od serwisu DYREKCJA® drogą elektroniczną informacji na temat usług serwisu oraz ofert związanych z tymi usługami.
 7. Osoba rejestrująca się albo kierująca do administratora wniosek o rejestrację oświadcza tym samym, że zgadza się na warunki określone w niniejszym regulaminie.

§ 4. Zasady

 1. Każdy Użytkownik ma prawo do nieskrępowanego wyrażania w serwisie DYREKCJA® swoich opinii i korzystania z wolności słowa w sposób nie naruszający dóbr osobistych innych osób.
 2. Użytkownicy portalu DYREKCJA® powinni respektować sprawdzone w praktyce społeczności sieciowych dobre obyczaje, w szczególności zakładać dobrą wolę każdego Użytkownika i traktować jego udział jako ważny wkład we wspólny dorobek; każdy Użytkownik natomiast powinien dokładać starań, aby jego treści przezeń prezentowane były istotne. Każdemu uczestnikowi dyskusji przysługują prawa równe z innymi uczestnikami.
 3. Ograniczenia wolności, o których mowa w punkcie 1. powyżej wynikają jedynie z obowiązującego w Polsce prawa, zasad współżycia społecznego, norm społeczno-obyczajowych i szeroko pojętymi zasad "netykiety." W szczególności zakazane jest i traktowane jako naruszenie postanowień niniejszego regulaminu:

  a) podszywanie się pod inne osoby,

  b) naruszanie anonimowości innych Użytkowników oraz naruszanie tajemnicy korespondencji,

  c) podejmowanie prób złamania hasła innych Użytkowników,

  d) działanie na szkodę innych Użytkowników,

  e) naruszanie w jakikolwiek inny sposób dóbr osobistych i praw osób trzecich,

  f) umieszczanie w serwisie treści naruszających polskie lub międzynarodowe przepisy prawa, dobre obyczaje lub normy moralne, obrażające godność lub naruszające dobra osobiste innych osób, popierające radykalne postawy społeczne lub głoszące takie poglądy (wszelkiego rodzaju dyskryminacja rasowa, etniczna, ze względu na płeć, wyznanie itp.), a także materiałów zawierających treści pornograficzne, propagujących piractwo fonograficzne, komputerowe, upowszechniających techniki łamania danych, wirusy oraz wszelkich innych, podobnych w treści i działaniu, materiałów,

  g) podejmowanie działań, które chociaż pośrednio mogą mieć znamiona ingerowania w struktury serwisu, do których taki Użytkownik nie ma dostępu, bądź które destabilizują funkcjonowanie serwisu i serwerów, na których serwis jest umieszczony, bez względu na sposób i techniki powyższych niedozwolonych działań,

  h) przenoszenie prawa do korzystania z serwisu na inną osobę bez zgody administratora.

 4. Naruszenie zasad określonych w punkcie 3 powyżej jest traktowane jako działanie na wyłączne ryzyko naruszającego. Administrator ma prawo do zastosowania środków ograniczających szkodliwość takich zachowań, z zablokowaniem dostępu do serwisu włącznie. Administrator nie ponosi odpowiedzialności materialnej za skutki zastosowania tych środków wobec Użytkownika naruszającego odnośne zasady.
 5. Zgodnie ze zwyczajowymi zasadami prowadzenia forów dyskusyjnych osoby moderujące komentarze i fora dyskusyjne serwisu DYREKCJA® mają prawo do usuwania komentarzy oraz artykułów (postów), które jedynie zakłócają przebieg dyskusji, a także obraźliwych oraz wzniecających waśnie i "wojny słów". Decyzje moderatorów w tych sprawach są nieodwołalne.
 6. Reklama w serwisie DYREKCJA® może być umieszczana jedynie za zgodą administratora i na zasadach przez niego odrębnie ustalonych.
 7. Każdy Użytkownik ma prawo do rezygnacji z usług serwisu w dowolnym momencie, co skutkuje usunięciem jego konta i wszystkich danych osobistych z serwisu. Jednakże Użytkownikowi, który wniósł opłatę subskrypcyjną nie przysługuje jej zwrot, gdyż rezygnacja nie zmniejsza wartości zasobów, do których miał dostęp. Administrator nie ma prawa zablokować dostępu Użytkownika do serwisu przed upływem 2 tygodni zwłoki od terminu przedłużenia subskrypcji.
 8. Prawa autorskie do materiałów zamieszczanych w serwisie DYREKCJA®, innych niż artykuły na forach dyskusyjnych, przysługują autorom tych materiałów. Autorzy zezwalają na niekomercyjne wykorzystanie jednej kopii materiałów swojego autorstwa przez osoby indywidualne do celów osobistych, a administratorowi na wykorzystanie wszelkich materiałów również w celach komercyjnych.

§ 5. Odpowiedzialność i zastrzeżenia administratora

 1. Administrator jako właściciel i zarządca serwisu dołoży wszelkich starań, aby Serwis oraz wszystkie usługi udostępniane za jego pośrednictwem działały w sposób ciągły bez jakichkolwiek zakłóceń. Jednakże administrator nie ponosi żadnej odpowiedzialności za zakłócenia spowodowane siłą wyższą lub niedozwoloną ingerencją Użytkowników lub osób trzecich.
 2. Administrator dołoży wszelkich starań, aby zabezpieczyć zawartość serwisu przed utratą, poprzez okresowe sporządzanie kopii zapasowych poza serwerem portalu DYREKCJA®. Jednakże administrator nie ponosi odpowiedzialności za utratę danych serwisu spowodowanych awarią sprzętu, dysfunkcją sieci Internet, utratą na skutek działania osób trzecich, ani za szkody powstałe w wyniku wadliwego działania czynników i innych systemów (np. sieci telekomunikacyjnych) niezależnych od administratora.
 3. Administrator będzie niezwłocznie reagował na wszelkie zakłócenia w usługach świadczonych w sposób ogólnie dostępnych świadczonych przez niezależne od administratora podmioty. Jednakże administrator nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe w wyniku zaprzestania, ograniczenia lub niewłaściwego działania tych usług.
 4. Administrator zastrzega sobie prawo do czasowego całkowitego lub częściowego wyłączenia serwisu w celu jego ulepszenia, dodawania usług lub przeprowadzania konserwacji, bez wcześniejszego uprzedzania o tym Użytkowników.
 5. Administrator zastrzega sobie prawo do dokonania cesji swoich praw i obowiązków związanych z serwisem w części lub w całości osobom trzecim.

§ 6. Reklamacje i przepisy końcowe

 1. Wszelkie uwagi, wnioski i pytania związane z funkcjonowaniem serwisu DYREKCJA® należy zgłaszać na adres e-mail administratora albo skorzystać w tym celu z formularza "Kontakt", do którego odnośnik znajduje się w stopce każdej strony portalu.
 2. Administrator ma obowiązek udzielić odpowiedzi na zgłoszone reklamacje w terminie 30 dni od ich przesłania.
 3. Administrator zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego regulaminu. Zmiany regulaminu będą udostępniane w sekcji "O nas", a ponadto administrator każdorazowo powiadomi o nich Użytkowników drogą elektroniczną (e-mail).
 4. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego.
 5. Niniejszy regulamin wchodzi w życie z dniem 1 października 2010 roku.