Ogłoszenie

Uwaga: Portal jest przygotowywany do generalnego remontu. W związku z tym nie da się obecnie zakładać nowych kont. Prosimy o cierpliwość.

Konsulting i technologie

Tematyka szkoleń i doradztwa

Jestem generalistą, więc zakres moich kompetencji jest dość szeroki. Prowadzę szkolenia i konsulting m. in. w dziedzinach:

 • Podstawy zarządzania, np. klasyczny TWI (Training Within Industry), Management Training Programme,…
 • Strategiczna redukcja kosztów
 • Rachunkowość zarządcza
 • Wdrażanie zintegrowanych systemów zarządzania: Total Productive Maintenance, Total Quality Control, System Produkcyjny Toyoty, sześć sigma (wersja japońska, nie ma co liczyć na kolorowe pasy :-)),…
 • KAIZEN
 • Praktyczna Inżynieria Przemysłowa, w tym także MODAPTS (z możliwością certyfikowania!), równoważenie linii produkcyjnych i równoważenie pracy, sterowanie przepływem procesu (kanban, rozwiązania hybrydowe), technologia grupowa i gniazda produkcyjne,…
 • Procesy biznesowe: Business Process Improvement, zarządzanie projektami – usprawnianie
 • Programy rozwoju regionalnego i aktywnej polityki społecznej
 • Zarządzanie procesem innowacyjnym
 • Statystyka przemysłowa i analityka biznesowa
 • Trening sprzedawców profesjonalnych
 • Internet: szkolenie podstawowe w wykorzystaniu Internetu, wizerunek firmy w Internecie, komunikacja marketingowa w Internecie,…

Technologie

Od kilku lat rozwijam rozwiązania w nowatorskiej dziedzinie badania dyskursu. Na podstawie dorobku z tych badań powstały usługi opisane na osobnych stronach. W szczególności są to:

 • Brand Context - badania postrzegania marki
 • Monitoring opinii w Internecie
 • Monitor koniunktury gospodarczej (także cotygodniowy komentarz na ten temat w mojej telewizji internetowej Warsztat.tv)

Prace badawcze

Specjalizuję się w tzw. badaniach eksploracyjnych, toteż prowadzę je w niemal każdej dziedzinie. Najobszerniejszy dorobek mam w dziedzinie mikroekonomii (badania sektorowe itp.), ale także w takich dziedzinach jak kulturoznawstwo czy psychologia teoretyczna.


 

Co zrobić, aby zamówić szkolenie bądź konsultacje

Krótki poradnik dla firm chcących skorzystać z usług Andrzeja Góralczyka doradcy zarządzania.

Im lepiej zdefiniowane potrzeby firmy, tym większe jej korzyści ze szkolenia albo konsultacji. Dlatego zawsze radzę moim potencjalnym Klientom postępowanie według prostej procedury, która jednocześnie oszczędza nasz czas.

Szkolenia

(A) Przeznaczenie szkolenia

Zanim Państwo wyślą do mnie zapytanie, proszę o namysł nad przeznaczeniem szkolenia. Najlepiej po prostu spróbować odpowiedzieć na co najmniej jedno z poniższych pytań:

 1. Co ma się zdarzyć w przedsiębiorstwie w wyniku szkolenia?
 2. Jakiego rodzaju wyniki mają osiągać (lub podnosić) osoby przygotowane na szkoleniu?
 3. Jakie umiejętności mają opanować lub podnieść uczestnicy szkolenia?
 4. Jakiego rodzaju problemy mają potrafić rozwiązywać bardziej skutecznie uczestnicy po przygotowaniu na szkoleniu?
 5. Jakie problemy przedsiębiorstwa uczestnicy mają rozwiązać (a przynajmniej podjąć i wstępnie opracować) podczas szkolenia warsztatowego?
 6. Jakie postawy (i wobec kogo lub czego) lub zachowania powinni zmienić lub przyjąć uczestnicy po przygotowaniu na szkoleniu?
 7. Inne przeznaczenie szkolenia…

Jeśli nie mają Państwo odpowiedzi na żadne z powyższych pytań, proszę nie zamawiać szkolenia, lecz konsultacje. W ramch konsultacji zostaną określone m. in. potrzeby szkoleniowe firmy. Jeśli natomiast mają Państwo odpowiedzi, proszę je dołączyć do zapytania.

(B) Uczestnicy szkolenia

(Proszę sprecyzować w zapytaniu, dla kogo szkolenie ma być przeznaczone)

Większość uczestników to:

 • Pracownicy szeregowi (produkcja, transport, magazyny, zaopatrzenie, sprzedawcy, urzędnicy z działu _______________________ inni ______________________ )
 • Kadra nadzoru bezpośredniego: brygadziści, liderzy zespołów, kierownicy sekcji
 • Kadra kierownicza średniego szczebla: mistrzowie, kierownicy wydziałów, kierownicy działów
 • Naczelna kadra kierownicza: członkowie Zarządu, dyrektorzy i wicedyrektorzy, przewodniczący zakładowych organizacji związkowych
 • Specjaliści o specjalnościach: ___________________________________________
 • Inni: _______________________________________________________________

W jakim stopniu większość uczestników jest obeznana z tematyką szkolenia? Poniżej przykładowe odpowiedzi:

 • Nie mieli dotychczas styczności z tematem, potrzebują podstawowych wiadomości
 • Mają podstawowe wiadomości w temacie, teraz chodzi o ich wykorzystanie oraz rozwinięcie tematyki
 • Mają trochę doświadczenia z wykorzystaniem wiedzy i umiejętności w zakresie tematyki szkolenia, teraz chodzi o doskonalenie rozwiązań lub podniesienie kwalifikacji
 • Mają spore doświadczenie w temacie, teraz chodzi o pogłębienie lub uporządkowanie zagadnień oraz zapoznanie się z zaawansowanymi podejściami i rozwiązaniami

Ile osób ma uczestniczyć w szkoleniu?

Niekoniecznie trzeba odpowiadać na to pytanie, ale odpowiedź ułatwia mi zadanie, gdyż muszę dostosować metodykę zajęć do liczebności grupy. Zatem:

 • Do 12 osób
 • Od 12 do 35 osób
 • Powyżej 35 osób (ile mniej więcej?)

Z jakich wydziałów (działów) firmy?

(C) Tematyka szkolenia

Być może to zaskakujące, ale niektórzy moi Klienci określają tylko przeznaczenie szkolenia (pytanie (A)) oraz grupę uczestników, pozostawiając mi kwestię sformułowania tematu. Jeśli jednak mają Państwo sformułowany temat, proszę go podać.

Zakres moich doświadczeń i posiadanych materiałów jest raczej szeroki, o czym można się przekonać czytając artykuły w bibliotece. Przede wszystkim KAIZEN z metodologiami towarzyszącymi, jak Statystyczne Sterowanie Procesami (SPC) i Praktyczna Inżynieria Przemysłowa, systemy zarządzania (TQC, TPM, QCD, systemy rachunkowości zarządczej), six sigma, zarządzanie produkcją, logistyka. Oprócz tego prowadzę bardzo pożyteczne warsztaty strategii przedsiębiorstwa i zarządzania strategicznego, sprzedaży profesjonalnej i strategii marketingowych, zarządzania zapasami i redukcji kosztów, a także przygotowuję konsultantów wewnętrznych dla zespołów zadaniowych i projektowych, zwłaszcza w metodologii Business Process Improvement. Nie należy się natomiast po mnie spodziewać szkoleń nt. standardów jakości (np. ISO), ani kontrolingu.

Ważna rzecz, którą chcę dodać, dotyczy firm, stających przed wyzwaniem – koniecznością przebudowy swojego sposobu działania. Pokonanie barier przeszkadzających zmianom jest najczęściej uwarunkowane przede wszystkim odblokowaniem kanałów komunikacji i zmianą sposobu myślenia (czasem mówi się: przemianą świadomości). Taki proces bywa bolesny, ale z pełną odpowiedzialnością mogę powiedzieć, że udaje mi się go uruchomić bez szkody dla firmy i ludzi.

Związek z praktyką

Niektórym Klientom zależy na tym, abym uwzględnił ich pogląd na kwestię związku materiału szkolenia z praktyką. Jeśli Państwu też zależy, proszę to napisać. Przykładowe stwierdzenia:

 • Uważamy, że najważniejszy jest sposób podejścia i ujęcie całościowe, a przykłady praktyczne powinny być jedynie ich ilustracją.
 • Im więcej przykładów praktycznych rozwiązań, tym lepiej. Teoria tylko jako ich uogólnienie i uporządkowanie.
 • Uważamy, że słuchacze powinni zapoznać się ze sprawdzonymi, gotowymi do zastosowania rozwiązaniami i procedurami, ćwiczyć je na przykładach z materiałów.
 • Uważamy, że szkolenie powinno koncentrować się przede wszystkim na zagadnieniach występujących w praktyce naszego przedsiębiorstwa.
 • Najlepiej, jeśli spora część szkolenia odbędzie się bezpośrednio na naszych halach produkcyjnych lub w biurach, na stanowiskach pracy.

C) Kwestie techniczne

 • Proponowane miejsce szkolenia: __ Szkolenie wyjazdowe __ Sala wykładowa w pobliżu przedsiębiorstwa __ Sala wykładowa w przedsiębiorstwie __ Sala wykładowa oraz miejsca pracy (hala, biura itp.) w przedsiębiorstwie.
 • Wyposażenie: Jeśli szkolenie ma się odbyć w przedsiębiorstwie, proszę o informację, czy będzie na miejscu dostępny projektor do komputera oraz flip chart z flamastrami albo tablica.

Jeśli potrzebne są informacje o mnie, najprościej będzie skorzystać z pliku z moim CV. Są tam także informacje o aktualnym kontakcie do mnie.

Konsultacje

W takich przedsięwzięciach, jak całościowa ocena funkcjonowania firmy (zazwyczaj po to, aby zidentyfikować obszary krytyczne wymagające poprawy) zawsze muszę zebrać dość dużo danych. Dla zaoszczędzenia wysiłku i kosztów dobrze jest zawczasu przygotować dla mnie komplet sprawozdań finansowych z ostatnich trzech lat. Trzeba się także liczyć z tym, że poproszę o wypełnienie pakietu kwestionariuszy na tematy operacyjne. Im więcej dokumentacji przygotowanej przez firmę, tym mniej czasu (kosztownego) muszę poświęcić na audyt na miejscu.

W innych przedsięwzięciach, jak ekspertyzy, studia przedinwestycyjne, benchmarking, badania sektorowe, przeprojektowanie przedsiębiorstwa (BPI) czy usprawnienie wybranych jego obszarów kwestia potrzebnej dokumentacji jest ustalana indywidualnie. Stosuje się to również do opracowań raportów o szerokim zakresie (np. europejskich czy globalnych). Bywają tez projekty nie wymagające dokumentacji od Zamawiającego, jak np. przygotowanie, zorganizowanie i poprowadzenie konferencji.

W takich przedsięwzięciach, jak przeprojektowanie przedsiębiorstwa (BPI) czy usprawnienie wybranych jego obszarów trzeba się także liczyć z koniecznością warsztatu wprowadzającego dla całego kierownictwa firmy przed rozpoczęciem projektu, a następnie oddelegowania niezbędnej liczby osób do zespołów projektowych i zadaniowych. W ramach projektu osoby te przechodzą szereg szkoleń praktycznych (na ogół krótkich, „w biegu”). Odpowiednio stosuje się to również do wielkich programów w rodzaju restrukturyzacji sektora, reform społeczno-gospodarczych czy systemów dla administracji publicznej.

Andrzej Góralczyk