Nasza telewizja

O Business Dialog

Portal i społeczności

Na portalu Business Dialog znajdują się inspirujące wypowiedzi filmowe i dźwiękowe wartościowych osób. Jednak ich trud intelektualny – a nasz organizacyjny – uzyskuje pełny sens dopiero wtedy, gdy słuchający zechce nawiązać rozmowę. Stworzyliśmy więc możliwość komentowania, a także proponujemy uczestnictwo w bezpośrednich spotkaniach przygotowywanych w ramach klubów. Wszystkie społeczności ukonstytuowały się już w 2006 roku, działają z entuzjazmem i korzyścią, stale wzbogacając formy i tematy. Udział w spotkaniach jest płatny. Od listopada 2009 opłata za spotkania wchodzi w skład abonamentu portalu Business Dialog.

 • Klub Dyrektorów Finansowych „Dialog” skupia dyrektorów odpowiedzialnych za finanse, a w szczególności dyrektorów finansowych.
 • CIO Business Meeting gromadzi dyrektorów i kierowników działów IT.
 • W Salonie Business Dialog spotykają się członkowie zarządów, dyrektorzy odpowiedzialni za różne obszary, przedsiębiorcy i profesjonaliści.

Misja

Misją Business Dialog jest inspirowanie menedżerów i przedsiębiorców do działań niekonwencjonalnych, twórczych, skutecznych. Wzrost i dojrzewanie odbywa się dzięki temu, co wytrąca nas ze spokoju, konwencji i rutyny. Filmy, nagrania, blog, wypowiedzi zamieszczane na portalu, a także aktywność w klubach („Społeczności”) mają na celu wzajemne wsparcie naszego myślenia i działania na rzecz usprawniania biznesu, własnego rozwoju i i bardziej harmonijnych stosunków między ludźmi. Misją Business Dialog jest przynoszenie mądrym ludziom radości i korzyści z owocnej rozmowy.

UWAGA: Ważne dla osób chcących przyłączyć się do społeczności organizowanych przez Business Dialog

Regulamin serwisu Business Dialog

Przepisy niniejszego regulaminu spełniają wymagania ustaw i regulują kwestie związane z korzystaniem z serwisu Business Dialog

§ 1. Postanowienia ogólne

1. Dostawcą usług serwisu internetowego Business Dialog, zwanego dalej także serwisem, jest firma A3 Bartczak, Frankiewicz, sp.j. wpisana do KRS pod numerem 0000340142. Serwisem administruje Andrzej Góralczyk doradca zarządzania, będący jednocześnie współtwórcą, zarządcą i CTO serwisu.

2. Usługi serwisu polegają zwłaszcza na:

 • prowadzeniu sieciowej mediateki materiałów dotyczących społeczeństwa, cywilizacji, technologii, zarządzania, stylu życia, przeznaczonej głównie dla kadry kierowniczej naczelnego i średniego szczebla przedsiębiorstw w Polsce
 • udostępnianiu przestrzeni roboczych dla Użytkowników indywidualnych i zespołów Użytkowników serwisu.

3. Usługi serwisu są powiązane z usługami świadczonymi przez Business Dialog polegającymi zwłaszcza na organizowaniu społeczności i klubów menedżerskich

4. Za wszelkie skutki ekonomiczne, biznesowe, osobiste i prawne korzystania z materiałów zamieszczonych w serwisie odpowiedzialność ponosi wyłącznie korzystający.

5. Regulamin niniejszy określa podstawowe zasady świadczenia usług serwisu, a także zakres odpowiedzialności i obowiązków stron umów o świadczenie tych usług.

6. Przed rozpoczęciem korzystania z serwisu należy uważnie zapoznać się z niniejszym regulaminem. Rejestrując się w portalu Business Dialog Użytkownik potwierdza, że zapoznał się z treścią niniejszego regulaminu oraz że akceptuje wszystkie postanowienia regulaminu.

7. W przypadku zmiany niniejszego regulaminu każdy Użytkownik zostanie o tym poinformowany pocztą elektroniczną (e-mail).

8. Reklamacje wynikające z nieznajomości niniejszego regulaminu będą rozpatrywane negatywnie.

§ 2. Warunki techniczne korzystania z serwisu

1. Do korzystania z usług serwisu niezbędne jest posiadanie urządzeń pozwalających na korzystanie z zasobów Internetu:

 • skrzynki pocztowej e-mail
 • przeglądarki internetowej umożliwiającej wyświetlanie stron WWW; zaleca się korzystanie z przeglądarek spełniających standardy organizacji W3C, w szczególności wymagania współczesnych standardów CSS 2.0 i wyższych. Zaleca się korzystanie z przeglądarek Firefox 3.0 i nowszych, Mozilla SeaMonkey 2.0 lub nowszych, Netscape 9.0 lub nowszych i Opera 10 lub nowszych. Inne przeglądarki, np. Internet Explorer 5.0 i wersje wyższe mogą być używane, ale nie gwarantują one prawidłowego odwzorowania niektórych elementów graficznych.

2. Dla uniknięcia konieczności częstego logowania się do serwisu należy włączyć obsługę plików „cookies”. Pliki „cookies” nie pozwalają na identyfikację Użytkownika i niemożliwe jest naruszanie jego prywatności przy ich pomocy.

§ 3. Uczestnictwo w serwisie i dochowanie poufności

1. Osoby odwiedzające serwis, lecz niezarejestrowane (Użytkownicy anonimowi) mają możliwość korzystania z treści opublikowanych na stronie głównej portalu.

2. Z usług serwisu może korzystać w pełnym zakresie każda osoba zarejestrowana, z tym, że do płatnych zasobów serwisu mają dostęp tylko abonenci tych zasobów. W sprawie płatnych zasobów oraz abonamentów klubowych wiadomości można uzyskać pisząc do Iwony D. Bartczak, na przykład korzystając z poczty wewnętrznej serwisu.

4. Użytkownik zarejestrowany występuje w serwisie pod własnym imieniem i nazwiskiem. Jednakże dla celów bezpieczeństwa oraz usprawnienia komunikacji z innymi Użytkownikami i organizatorami społeczności, w formularzu rejestracji Użytkownik jest zobowiązany podać szereg innych danych, spośród których dane adresowe i telefoniczne są dostępne tylko dla administratorów.

5. Dane osobiste Użytkownika dostępne dla administratora są traktowane jako ściśle poufne i mogą być przetwarzane w serwisie jedynie w celach technicznych oraz w celu sporządzania statystyk ruchu, przy spełnieniu wymogów ustawy o ochronie danych osobowych z 29 sierpnia 1997 roku (tekst jednolity w Dz. U. z 2002 roku, nr 101, poz. 926 z późn. zm.). Użytkownik ma prawo do wglądu do tych danych oraz do ich poprawiania, a także decydowania o zakresie ochrony swej prywatności (opcje Ustawienia). Dane te nie będą udostępniane osobom trzecim bez zgody Użytkownika, z wyjątkiem przypadków określonych przepisami prawa.

6. Rejestrując się lub występując do administratora z wnioskiem o rejestrację Użytkownik wyraża zgodę na otrzymywanie od serwisu drogą elektroniczną informacji na temat usług serwisu oraz ofert związanych z tymi usługami.

7. Osoba rejestrująca się albo kierująca do administratora wniosek o rejestrację oświadcza tym samym, że zgadza się na warunki określone w niniejszym regulaminie.

§ 4. Zasady

1. Każdy Użytkownik ma prawo do nieskrępowanego wyrażania w serwisie swoich opinii i korzystania z wolności słowa w sposób nie naruszający dóbr osobistych innych osób.

2. Użytkownicy serwisu powinni respektować sprawdzone w praktyce społeczności sieciowych dobre obyczaje, w szczególności zakładać dobrą wolę każdego Użytkownika i traktować jego udział jako ważny wkład we wspólny dorobek; każdy Użytkownik natomiast powinien dokładać starań, aby jego treści przezeń prezentowane były istotne. Każdemu uczestnikowi dyskusji przysługują prawa równe z innymi uczestnikami.

3. Ograniczenia wolności, o których mowa w punkcie 1. powyżej wynikają jedynie z obowiązującego w Polsce prawa, zasad współżycia społecznego, norm społeczno-obyczajowych i szeroko pojętymi zasad „netykiety.” W szczególności zakazane jest i traktowane jako naruszenie postanowień niniejszego regulaminu:

 • a) podszywanie się pod inne osoby,
 • b) naruszanie anonimowości innych Użytkowników oraz naruszanie tajemnicy korespondencji,
 • c) podejmowanie prób złamania hasła innych Użytkowników,
 • d) działanie na szkodę innych Użytkowników,
 • e) naruszanie w jakikolwiek inny sposób dóbr osobistych i praw osób trzecich,
 • f) umieszczanie w serwisie treści naruszających polskie lub międzynarodowe przepisy prawa, dobre obyczaje lub normy moralne, obrażające godność lub naruszające dobra osobiste innych osób, popierające radykalne postawy społeczne lub głoszące takie poglądy (wszelkiego rodzaju dyskryminacja rasowa, etniczna, ze względu na płeć, wyznanie itp.), a także materiałów zawierających treści pornograficzne, propagujących piractwo fonograficzne, komputerowe, upowszechniających techniki łamania danych, wirusy oraz wszelkich innych, podobnych w treści i działaniu, materiałów,
 • g) podejmowanie działań, które chociaż pośrednio mogą mieć znamiona ingerowania w struktury serwisu, do których taki Użytkownik nie ma dostępu, bądź które destabilizują funkcjonowanie serwisu i serwerów, na których serwis jest umieszczony, bez względu na sposób i techniki powyższych niedozwolonych działań,
 • h) przenoszenie prawa do korzystania z serwisu na inną osobę bez zgody administratora.

4. Naruszenie zasad określonych w punkcie 3 powyżej jest traktowane jako działanie na wyłączne ryzyko naruszającego. Administrator ma prawo do zastosowania środków ograniczających szkodliwość takich zachowań, z zablokowaniem dostępu do serwisu włącznie. Administrator nie ponosi odpowiedzialności materialnej za skutki zastosowania tych środków wobec Użytkownika naruszającego odnośne zasady.

5. Zgodnie ze zwyczajowymi zasadami prowadzenia forów dyskusyjnych osoby moderujące fora dyskusyjne serwisu mają prawo do usuwania artykułów (postów), które jedynie zakłócają przebieg dyskusji, a także obraźliwych oraz wzniecających waśnie i „wojny słów”. Decyzje moderatorów w tych sprawach są nieodwołalne.

6. Każdy Użytkownik ma prawo do rezygnacji z usług serwisu w dowolnym momencie, co skutkuje usunięciem jego konta i wszystkich danych osobistych z serwisu. Jednakże Użytkownikowi, który wniósł opłatę subskrypcyjną (abonamentową) nie przysługuje jej zwrot, gdyż rezygnacja nie zmniejsza wartości zasobów, do których miał dostęp. Administrator nie ma prawa zablokować dostępu Użytkownika do serwisu przed upływem 2 tygodni zwłoki od terminu przedłużenia subskrypcji.

8. Prawa autorskie do materiałów zamieszczanych w serwisie przysługują autorom tych materiałów. Użytkownicy będący autorami zezwalają na niekomercyjne wykorzystanie jednej kopii materiałów swojego autorstwa przez innych Użytkowników do celów osobistych, a firmie A3 Bartczak, Frankiewicz, sp.j. na wykorzystanie wszelkich materiałów również w celach komercyjnych.

§ 5. Odpowiedzialność i zastrzeżenia administratora

1. Administrator jako właściciel i zarządca serwisu dołoży wszelkich starań, aby Serwis oraz wszystkie usługi udostępniane za jego pośrednictwem działały w sposób ciągły bez jakichkolwiek zakłóceń. Jednakże administrator nie ponosi żadnej odpowiedzialności za zakłócenia spowodowane siłą wyższą lub niedozwoloną ingerencją Użytkowników lub osób trzecich.

2. Administrator dołoży wszelkich starań, aby zabezpieczyć zawartość serwisu przed utratą. Jednakże administrator nie ponosi odpowiedzialności za utratę danych serwisu spowodowanych awarią sprzętu, dysfunkcją sieci Internet, utratą na skutek działania osób trzecich, ani za szkody powstałe w wyniku wadliwego działania czynników i innych systemów (np. sieci telekomunikacyjnych) niezależnych od administratora.

3. Administrator będzie niezwłocznie reagował na wszelkie zakłócenia w usługach świadczonych w sposób ogólnie dostępny przez niezależne od administratora podmioty. Jednakże administrator nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe w wyniku zaprzestania, ograniczenia lub niewłaściwego działania tych usług.

4. Administrator zastrzega sobie prawo do czasowego całkowitego lub częściowego wyłączenia serwisu w celu jego ulepszenia, dodawania aplikacji świadczących usługi lub przeprowadzania konserwacji, bez wcześniejszego uprzedzania o tym Użytkowników.

5. Administrator zastrzega sobie prawo do dokonania cesji swoich praw i obowiązków związanych z serwisem w części lub w całości osobom trzecim.

§ 6. Reklamacje i przepisy końcowe

1. Wszelkie uwagi, wnioski i pytania związane z funkcjonowaniem serwisu należy zgłaszać korzystając z poczty elektronicznej, z osobistej strony WWW administratora znajdującej się w serwisie.

2. Administrator ma obowiązek udzielić odpowiedzi na zgłoszone reklamacje w terminie 14 dni od ich przesłania.

3. Administrator zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego regulaminu. Administrator każdorazowo powiadomi o nich Użytkowników drogą elektroniczną (e-mail).

4. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego.

5. Niniejszy regulamin wchodzi w życie z dniem 4 listopada 2009 roku.

Twórcy portalu

Iwona D. Bartczak, dziennikarz, publicysta, twórca klubów biznesowych, animator społeczności dyskutujących na ważne współczesne tematy ekonomiczne, społeczne, egzystencjalne. W latach 1984 – 1994 dziennikarz i redaktor m.in. I programu Polskiego Radia, miesięcznika Więź, Tygodnika Powszechnego, Życia Warszawy. W latach 1995-2005 pracowała w wydawnictwie IDG na stanowisku najpierw redaktora tygodnika Computerworld, potem redaktora naczelnego magazynów: CXO Magazyn Kadry Zarządzającej, CFO Magazyn Finansistów i CIO Magazyn Dyrektorów IT. Twórca Klubu Dyrektorów Finansowych „Dialog”, CIO Business Meeting Point i Salonu Business Dialog.

Leszek Frankiewicz, twórczy biznesmen, skuteczny menedżer, znawca technologii informatycznych, inspirujący pomysłodawca nowych przedsięwzięć biznesowych. Jest budowniczym i właścicielem hotelu „Tajgołka”, unikatowego miejsca na skraju Tatrzańskiego Parku Narodowego. „Tajgołka” to luksusowe domki w stylu podhalańskim z klimatem i rozwiązaniami przyjaznymi ludziom poszukującym piękna i harmonii, miejsce kreatywnego wypoczynku dla rodzin.

Jest przedstawicielem nurtu ‘od korporacji do własnego biznesu’, ostatnio bardzo popularnego wśród osób pracujących w dużych firmach. Poprzednio menedżer odnoszący sukcesy w sprzedaży systemów informatycznych w IBM, Prokom Software, Computerland, Exact Software. Aktualnie współpracujący również z BMC Software.

Andrzej Góralczyk, niezależny konsultant, posiadający tytuł profesjonalny głównego doradcy produktywności, twórca i administrator portalu Dyrekcja.pl. Był m. in. współzałożycielem i prezesem zarządu Fundacji Polskie Centrum Produktywności, dyrektorem Instytutu Produktywności IDG Poland i zastępcą Redaktora Naczelnego CXO Magazynu Kadry Zarządzającej. Jest współpracownikiem Japońskiego Centrum Produktywności dla Rozwoju Społeczno-Gospodarczego (JPC-SED), Greckiego Centrum Produktywności „Elkepa” i Międzynarodowego Biura Pracy ONZ w Genewie. Jest autorem ok. 120 publikacji z badań i studiów własnych, w tym ponad 100 z zakresu mikro- i makroekonomii, organizacji i zarządzania, benchmarkingu, kultury korporacyjnej. Ostatnio zajmuje się rozwijaniem technologii semantycznych i ich zastosowań, m. in. w badaniach rynkowych i monitorowaniu opinii w Internecie.