Ogłoszenie

Uwaga: Portal jest przygotowywany do generalnego remontu. W związku z tym nie da się obecnie zakładać nowych kont. Prosimy o cierpliwość.

Wyszczuplanie procesów

Heijunka - wyrównywanie produkcji

Mimo zróżnicowania zamówień można je realizować szybko i jednocześnie utrzymywać optymalne obciążenie stanowisk produkcyjnych.

Obliczanie produkcji dziennej

Praca ciągła zespołowa - prosty przypadek

Ciągłość pracy zespołowej oznacza, że zespół jako całość natychmiast po zakończeniu jednego zadania może przystąpić do następnego. Można to osiągnąć tylko poprzez równoważenie pracy.

Karta człowiek-maszyna

Praca ciągła w komórce U

Szczególne rozmieszczenie wyposażenia zwane komórką U umożliwia maksymalne wykorzystanie dysponowanego czasu pracy operatora, jednakże w przypadku procesu obróbki warunkiem jest dokładna synchronizacja maszyn.

Komróka U

Analiza przepływu produkcji i technologia grupowa

Technologia grupowa przeżywa drugą młodość, jako metoda osiągania efektu skali w produkcji wsadowej. Analiza przepływu materiału jest fragmentem metodologii projektowania systemu produkcyjnego dla technologii grupowej.

Karta analizy przepływu produkcji

Zapasy bezpieczeństwa - wyznaczanie

W praktyce produkcyjnej tempo zużycia zapasów nie jest stałe, zdarzają się także opóźnienia dostaw zapasów uzupełniających i inne zakłócenia. Trzeba je kompensować zapasami bezpieczeństwa, aby zapewnić ciągłość zaopatrzenia produkcji.

Ocena procesu biznesowego pod kątem wartości dodanej

Nie istnieje metoda bezpośredniego pomiaru wartości dodanej przez procesy biznesowe. Można jednak zastosować ocenę jakościową.

Schemat oceny procesów biznesowaych pod kątem wartości dodanej

Karta przepływu procesu biznesowego - przykład

Często schemat blokowy procesu biznesowego jest zbyt ogólny i nie sposób na jego podstawie zaproponować środków ulepszenia procesu. Potrzebny jest bardziej szczegółowy opis, którego dostarcza karta przepływu procesu.

Przykładowa karta przepływu procesu biznesowego

Wskaźnik operacyjny procesu biznesowego

Wskaźniki operacyjne większości procesów biznesowych są niezmiernie niskie. Nie należy jednak wyciągać z tego pochopnych wniosków.

Zestawienie czasu elementów przykładowego procesu biznesowego

Analiza koszt-cykl procesu biznesowego - przykład zastosowania

Połączenie oceny wartości dodanej z analizą koszt-cykl procesu biznesowego pozwala wyznaczyć priorytety programu usprawnień.

Analiza cykl-koszt przykładowego procesu biznesowego

Równoważenie pracy - prosty przypadek

Ciągłość pracy łatwo jest zapewnić w przypadku, gdy pracownik wykonuje zadanie samodzielnie. Jeśli jednak zadanie wykonuje wielu pracowników, zapewnienie ciągłości pracy staje się zagadnieniem Inżynierii Przemysłowej i sterowania produkcją.

Praca zrównoważona w niewielkim stopniu
Subskrybuje zawartość