Ogłoszenie

Uwaga: Portal jest przygotowywany do generalnego remontu. W związku z tym nie da się obecnie zakładać nowych kont. Prosimy o cierpliwość.

Wykres Ishikawy w kilku odmianach

 

Nazwa techniki: Wykres Ishikawy

Inne nazwy: Wykres przyczyn i skutków, wykres rybiej ości, rybia ość, ang. Ishikawa diagram, cause and effect diagram, fishbone, fishbone diagram

Opis postępowania

a) Jasno zdefiniuj problem, symptom albo skutek, którego przyczyny chcesz zbadać

b) Na arkuszu papieru blisko prawej krawędzi pośrodku wysokości napisz słowo oznaczające w/w problem i zamknij je w ramkę. Od lewej krawędzi arkusza poprowadź poziomą strzałkę do tej ramki (patrz rysunki poniżej)

c) Zależnie od specyfiki zadania i warunków postępuj według jednej z poniższych odmian postępowania

Odmiana 1 - Wykres Ishikawy ze wstępną klasyfikacją przyczyn

Opis postępowania

 1. Zbierz niewielką grupę pracowników i wyjaśnij im, że zadaniem grupy będzie znalezienie przyczyn tego a tego problemu
 2. Zaproponuj wstępną klasyfikację przyczyn
 3. Zastosuj techniki Pięć razy Dlaczego oraz Burza mózgów, aby grupa określiła typowe przyczyny (ang. common causes) albo główne przyczyny (ang. root causes) problemu. Kolejne odpowiedzi na to pytanie oznacz kolejnymi strzałkami (na rysunku poniżej są to strzałki coraz cieńsze) i opisz.

Ilustracja

Wkres Ishikawy ze wstępną klasyfikacją przyczyn

Rys. 1. Wykres Ishikawy ze wstępną klasyfikacją przyczyn

 

Odmiana 2 - Wykres Ishikawy bez wstępnej klasyfikacji przyczyn

Opis postępowania

 1. Zbierz niewielką grupę pracowników i wyjaśnij im, że zadaniem grupy będzie znalezienie przyczyn tego a tego problemu
 2. Przeprowadź z grupą sesję burzy mózgów, aby grupa "wygenerowała" jak największą liczbę możliwych przyczyn problemu
 3. Wspólnie z grupą dokonaj klasyfikacji przyczyn w taki sposób, aby kolejne odpowiedzi na pytanie "Dlaczego?" można było uporządkować według 2-6 głównych przyczyn (patrz rysunek poniżej z przykładem).

Ilustracja

Wykres Ishikawy bez wstępnej klasyfikacji przyczyn

Rys. 2. Wykres Ishikawy bez wstępnej klasyfikacji przyczyn - przykład

 

UWAGI

 1. Na rysunku 1. Pokazano najczęściej stosowaną wstępną klasyfikację przyczyn, tzw. 4M (od angielskiego Man, Machine, Material, Method albo Management). Zależnie od dziedziny, w której występuje problem stosuje się czasem inne wstępne klasyfikacje, np.
  * tzw. 4P - People, Places, Policies, Procedures, czyli ludzie, miejsca, polityka (np. polityka jakości), procedury
  * tzw. 3S - Skills, Systems, Suppliers, czyli umiejętności, systemy, dostawcy
 2. Niektórzy praktycy twierdzą, że przy pomocy techniki w odmianie 1 nie szukają tzw. zwykłych przyczyn, lecz tzw. specjalnych przyczyn (ang. special causes) problemów. Z powodów metodologicznych nie wydaje się to prawdopodobne, natomiast autorowi znana jest firma polska, w której do tego celu zastosowano z sukcesem drugą odmianę wykresu Ishikawy.
 3. W toku stosowania drugiej odmiany techniki może się zdarzyć, ze grupa wygeneruje bardzo dużą liczbę przyczyn. Wówczas dla ułatwienia ich klasyfikacji standardowo stosuje się diagram powinowactwa (ang. affinity diagram)

Zastosowania:

Zadanie: Analiza przyczyn problemów, w przypadku, gdy problem pojawia się często.

Zadanie: Analiza przyczyn odchyleń w procesie, w przypadku, gdy odchylenie danego rodzaju pojawia się często.

(to samo zadanie, lecz sformułowane w języku potocznym oraz w terminach TQC)

Patrz także: 
Diagram powinowactwa
Patrz także: 
Pięć razy "Dlaczego"
Wykres Ishikawy
Wykres Ishikawy