Ogłoszenie

Uwaga: Portal jest przygotowywany do generalnego remontu. W związku z tym nie da się obecnie zakładać nowych kont. Prosimy o cierpliwość.

Rachunkowość zarządcza - analiza kosztów produktów

Zarządzanie redukcją kosztów w sposób, który koncentruje działania na priorytetach i zarazem nie naraża firmy na niebezpieczeństwa utraty potrzebnych zasobów, wymaga podejścia analitycznego. Jednym z przykładów takiego podejścia jest analiza kosztów produktów.

Nazwa techniki:

Wykres analizy kosztów produktów

Opis postępowania

A. Przygotowanie danych

  1. Zebrać dane o kosztach zmiennych produkcji oraz o marży brutto wszystkich produktów albo grup produktów. Uporządkować te dane w jednolitym układzie, np. takim, jak w kalkulacji kosztów.
  2. Zebrać dane o wielkości sprzedaży dla tych produktów lub grup produktów.
  3. Dane zebrane w punkcie 1 przeliczyć na procenty, biorąc cenę produktu za 100%.

B. Sporządzenie wykresu

  1. Na osi pionowej narysować skalę od 0% do 100%.
  2. Na poziomej linii oznaczyć odcinki o długości proporcjonalnej do wielkości sprzedaży, według jednej skali dobranej w taki sposób, aby wykres mieścił się na jednym arkuszu papieru.
  3. Narysować słupki, których podstawą są powyższe odcinki, a ich wysokość wynosi 100%.
  4. Na słupki nanieść dane o procentowym udziale poszczególnych pozycji kosztów oraz marży brutto w cenie produktu (dane uzyskane w punkcie 3 tej instrukcji). Aby rysunek był czytelny, fragmenty słupków oznaczające daną pozycję kosztów pokolorować jednym kolorem, fragmenty oznaczające inną pozycję - innym kolorem itd. albo zacieniować co drugą pozycję jak na rysunku poniżej.

C. Wnioskowanie

  1. Fragmenty słupków o największym polu powierzchni oznaczają największą masę kosztów. Należy wziąć je pod uwagę przy określaniu priorytetów programu redukcji kosztów.

Ilustracja

Wykres analizy kosztów produktów

Wykres analizy kosztów produktów. Liczby w polach słupka oznaczają procentowy udział poszczególnych pozycji kosztów oraz marży brutto w cenie danego produktu.

UWAGI

  1. Dla zachowania czytelności rysunku pominięto oznaczenia skali pionowej, od 0% do 100%.
  2. Idea wiodąca dla tej techniki: redukcja o 10% kosztów materiałów bezpośrednich produktu D przyniesie wielokrotnie większy efekt ekonomiczny, niż redukcja o 10% kosztów materiałów pomocniczych produktu A. Jednakże nie należy wyciągać wniosków zbyt pochopnie, lecz dodatkowo wziąć pod uwagę koszt programu redukcji kosztów materiałowych w obu wypadkach oraz dające się przewidzieć następstwa takiego przedsięwzięcia.
Zastosowania: 
Zastosowania: 
Analiza kosztów produktów