Ogłoszenie

Uwaga: Portal jest przygotowywany do generalnego remontu. W związku z tym nie da się obecnie zakładać nowych kont. Prosimy o cierpliwość.

KAIZEN dla IT

Projekt KAIZEN dla IT ma długą historię, gdyż powstał w wyniku obserwacji praktyk zespołów i ich szefów, pracujących w różnych obszarach informatyki, a także z własnych doświadczeń Autora wyniesionych ze współpracy z firmami i społecznościami informatyków.

Obejrzyj prezentację z wykładu na konferencji użytkowników Oracle PLOUG 2007.

Przeczytaj artykuł oraz obejrzyj prezentację z wykładu na konferencji PLOUG 2006.


Warsztaty KAIZEN dla IT

Program trzech warsztatów KAIZEN dla IT.

KAIZEN albo Ciągłe Ulepszanie (ang. Continuous Improvement) jest to zbiór praktyk zwiększania konkurencyjności i produktywności przedsiębiorstwa lub instytucji, a także zespołu bądź indywidualnego pracownika, poprzez USPRAWNIANIE METOD PRACY MAŁYMI KROKAMI. Przedsiębiorstwa i ich działy zarządzane w oparciu o KAIZEN mają wyraźną przewagę ekonomiczną i konkurencyjną nad przedsiębiorstwami zarządzanymi tradycyjnie.

Filarem filozofii i metod KAIZEN jest przekonanie, że produktywność pracy można podnosić nie poprzez przyspieszanie procesów i zwiększanie wysiłku fizycznego, czyli „dokręcanie śruby”, ale poprzez taką ZMIANĘ METOD, która daje w efekcie UPROSZCZENIE pracy.

Unikalną cechą proponowanych warsztatów jest to, że odpowiadają one na zgłaszaną coraz częściej potrzebę implementacji w sektorze IT (działach IT biznesu i administracji oraz w firmach informatycznych) koncepcji i rozwiązań organizacyjnych (najlepszych praktyk), które sprawdziły się w innych sektorach przemysłu i usług. Eksperci i praktycy spodziewają się, że mogą one być szczególnie ważne w produkcji oprogramowania i integracji. Rzecz jest trudna z powodu barier komunikacyjnych, ale po ich pokonaniu efekty mogą być nadzwyczajne. Warsztaty będzie prowadził Andrzej Góralczyk, konsultant z olbrzymim doświadczeniem praktycznym.

Andrzej Góralczyk – doradca zarządzania, Główny Doradca Produktywności. Absolwent Uniwersytetu Wrocławskiego oraz m.in. Japan International Cooperation Agency, Międzynarodowego Seminarium Menedżerskiego Sony Europa. Był m. in. współzałożycielem i prezesem Zarządu (II kadencji) Fundacji Polskie Centrum Produktywności i zastępcą Redaktora Naczelnego CXO Magazynu Kadry Zarządzającej. Wykładał nauki przyrodnicze i humanistyczne oraz społeczne na Uniwersytecie Wrocławskim, Uniwersytecie Gdańskim, Politechnice Gdańskiej i w Polskiej Akademii Nauk. Brał udział w licznych programach naukowych i konsultingowych w kraju i za granicą (Japonia, Litwa, Białoruś, Ukraina, Grecja, Wielka Brytania, Niemcy), kierował Misjami Studyjnymi Produktywności do przedsiębiorstw Europy Zachodniej. Jako konsultant (od 1987 r.) doradzał organizacjom rządowym, międzynarodowym (m. in. Komisja Europejska, Bank Światowy) i przedsiębiorstwom, m.in. Daewoo Motor Polska, Sony Europa GmbH, Stocznia Szczecińska, Thomson Polkolor Żyrardów, Unilever Bydgoszcz, Zelmer, ABB, Solvay Automotive, British American Tobacco. Jest współpracownikiem Japońskiego Centrum Produktywności dla Rozwoju Społeczno-Gospodarczego (JPC-SED), Greckiego Centrum Produktywności „Elkepa” i Międzynarodowego Biura Pracy ONZ w Genewie. Przeszkolił ok. 6000 menedżerów. Jest autorem programów poprawy produktywności i konkurencyjności, m. in. programu LIDER, w którym uczestniczyło kilkaset przedsiębiorstw w Polsce.

A. Warsztaty dla zespołów projektujących i tworzących oprogramowanie

Warsztat 1. Zarządzanie projektami to nie wszystko. Organizacja pracy i KAIZEN w rozwijaniu oprogramowania.

Wielkość grupy Słuchaczy: 6 – 20 osób

Wymiar: 6 godzin

Program szkolenia:

 1. Jak przebiega proces rozwijania oprogramowania?
  1. Studium przypadku. Trzy poziomy analizy: schemat przebiegu procesu, karta przebiegu procesu i analiza procesu pod kątem wartości dodanej.
  2. Przeprojektowanie procesu. Metodologia Inżynierii Przemysłowej i metodologia Business Process Improvement.
  3. KAIZEN zespołowy. Doskonalenie procesu w układzie odpowiedzialności wspólnej.
  4. Trzy podstawowe kryteria doskonałości procesu. Proces doskonały w praktyce.
 2. Dystrybucja pracy indywidualnej i równoważenie pracy zespołowej. Podział pracy.
  1. Jak zmieścić się w terminie?
  2. Jak zmieścić się w budżecie?
 3. Filary KAIZEN. Organizacja stanowiska pracy i doskonalenie doskonalenia.
  1. Praktyki 5S – gospodarowanie zasobami i ergonomia stanowiska pracy.
  2. Cykl PDSA (Deminga) w projektowaniu zintegrowanym.
 4. Manifest Agile Software Development i dobre praktyki projektowania software’u w świetle wniosków z ćwiczeń. Dyskusja.

Warsztat 2. W kierunku Robust Design. Zapewnienie jakości w rozwijaniu oprogramowania.

Wielkość grupy Słuchaczy: 6 – 20 osób

Wymiar: 6 godzin

1. Wewnętrzne i zewnętrzne kryteria jakości.

1.1. Proste narzędzia określania założeń jakościowych (mikro-ćwiczenia): analiza walorów produktu, test analizy wartości, zdolność jakościowa oprogramowania (elementy).

1.2 Drzewo problemowe jakości – studium przypadku z praktyki Słuchaczy (trudne ćwiczenie!).

2. Osiąganie jakości poprzez statystyczne sterowanie procesem.

2.1. Co to jest proces stabilny? Natura sprzężenia zwrotnego w sterowaniu procesem dyskretnym. Wykład.

2.2. Jak osiąga się zero defektów na wyjściu procesu? Dobre praktyki zapewnienia jakości w rozwijaniu oprogramowania. Dyskusja.

3. Eksperyment w projektowaniu.

3.1. Kiedy i dlaczego potrzebne jest sprzężenie do przodu (feedforward)? Podstawowy cel Robust Engineering. Dyskusja.

3.2. Doświadczenia w projektowaniu parametrycznym oprogramowania.

3.3. Planowanie eksperymentu i tablice kwadratowe w zastosowaniu do procesu rozwijania oprogramowania. Ćwiczenia.

3.4. Funkcja strat. Zasady Taguchi’ego (Taguchi Principles). Dyskusja.

4. Zakończenie warsztatu.

4.1.Robust Engineering a TRIZ – komentarze.

4.2. Podsumowanie i wnioski.

B. Warsztat dla działów IT w przedsiębiorstwach i u dostawców IT

Szkolenie dla kierowników działów IT i liderów zespołów.

Warsztat 3. Przemysłowe metody zarządzania ekonomiczną obsługą systemów IT

Wielkość grupy słuchaczy: 6 -20 osób.

Wymiar: 6 godzin.

 1. Kilka prostych przypadków: najkrótszy średni czas obsługi, optymalny okres międzyremontowy, najbardziej ekonomiczny poziom obsługi. Ćwiczenia
 2. Jak osiągnąć wyższy poziom obsługi i jednocześnie poprawić jej efektywność ekonomiczną? Dyskusja wstępna. Drzewo problemowe ekonomicznej obsługi systemów IT.
 3. Przegląd planów obsługi. Dyskusja.
 4. Podział odpowiedzialności dla ekonomicznej obsługi systemów IT.
 5. Składniki systemu zarządzania ekonomiczną obsługą systemów IT.
 6. Plan główny obsługi systemów IT. Ćwiczenie.
 7. Dokumentacja ruchu, analiza FMEA i statystyka strat. Ćwiczenia.
 8. W jakim zakresie i w jaki sposób wdrożyć obsługę autonomiczną? Dyskusja.
 9. Elementy organizacji obsługi awarii nagłych i zdarzeń nadzwyczajnych. Dyskusja.
 10. Organizacja wymiany sprzętu i oprogramowania.
 11. KAIZEN menedżerski w zarządzaniu obsługą systemów IT. Rewizja planu głównego wg metodologii Hoshin Kanri.