Ogłoszenie

Uwaga: Portal jest przygotowywany do generalnego remontu. W związku z tym nie da się obecnie zakładać nowych kont. Prosimy o cierpliwość.

Próg rentowności - sporządzanie wykresu

 

Nazwa techniki:

Wykres progu rentowności (ang. Break Even Point, BEP)

Opis postępowania

  1. Dokonać podziału kosztów w okresie na koszty stałe i koszty zmienne.
  2. Sporządzić wykres jak na przykładowym rysunku poniżej, postępując w kolejności wskazanej na tym rysunku.

Ilustracja

Sporządzanie wykresu progu rentowności

Wykres progu rentowności - sporządzanie

UWAGI

A) W pierwszym kroku wykreślamy osie współrzędnych. Skala na nich powinna być jednakowa, aby wykres nadawał się do późniejszych symulacji.

B) Należy pamiętać, że oś pozioma nie ma nic wspólnego z czasem. Jest to oś oznaczająca wyłącznie SPRZEDAŻ OSIĄGNIĘTĄ W OKRESIE, np. w ciągu roku.

C) Sporządzając wykres najlepiej jest postępować według wskazanej na rysunku kolejności:

  1. Na osi poziomej oznaczyć sprzedaż osiągniętą w okresie, a następnie poprowadzić od nich pionową linię w górę.
  2. Na osi pionowej oznaczyć to samo (sprzedaż osiągniętą w okresie) i poprowadzić od nich poziomą linię (na rysunku cieniutka kropkowana) aż uzyska się punkt przecięcia z narysowaną poprzednio linią pionową. Przez ten punkt przecięcia i środek układu współrzędnych poprowadzić pomocniczą tzw. linię sprzedaży (na rysunku linia kreskowana). Dobrze jest upewnić się, że linia ta przebiega pod kątem 45 stopni do osi układu współrzędnych - wówczas wiadomo, że ten pierwszy etap sporządzania wykresu został zrealizowany prawidłowo.
  3. Wykreślić poziomą linię oznaczającą koszty stałe.
  4. Na linii pionowej do kosztów stałych dodać koszty zmienne. Od wyznaczonego w ten sposób punktu kosztów całkowitych poprowadzić tzw. linię kosztów zmiennych do punktu przecięcia linii kosztów stałych z pionową osią współrzędnych.
  5. Jeśli linia kosztów zmiennych przecina się z linią sprzedaży, punkt ich przecięcia wskazuje próg rentowności. Powyżej tego punktu przecięcia powstaje obszar, który na rysunku został zakreskowany.

D) Dokładną wartość progu rentowności możemy odczytać na osi poziomej. Próg rentowności jest to wielkość sprzedaży w okresie, która pokrywa koszty całkowite poniesione w okresie. Większa sprzedaż daje już zysk.

 

 

Zastosowania: 
Zastosowania: 
Sporządzanie wykresu progu rentowności