Ogłoszenie

Uwaga: Portal jest przygotowywany do generalnego remontu. W związku z tym nie da się obecnie zakładać nowych kont. Prosimy o cierpliwość.

Konkretyzacja polityki kierownictwa

Niezwykle efektywne narzędzie do określania instrumentów realizacji strategii przedsiębiorstwa - część metodologii Hoshin Kanri.

W jaki sposób zrealizować strategię przedsiębiorstwa, czy też zamierzenia kierownictwa? Oczywiście można ludziom kazać pracować szybciej, lepiej i mądrzej, ale wówczas nie ma gwarancji, że cele firmy zostaną osiągnięte. Można także zobowiązać kierowników każdego szczebla, aby określili swoje zadania na najbliższy rok, ale wówczas jest prawie pewne, że część ich celów będzie rozbieżna z celami właściciela albo firmy jako całości. Jak uniknąć tego, że część środków zostanie zmarnowana na realizację zadań niepotrzebnych albo wręcz szkodliwych?

Technika planowania prezentowana poniżej pozwala uniknąć większości wspomnianych niebezpieczeństw.

Nazwa techniki:

Konkretyzacja polityki kierownictwa (ang. Policy Deployment)

UWAGA: Czasem technika ta nazywana jest Hoshin Kanri albo Strategic Quality Planning. Tymczasem jest to tylko część metodologii Hoshin Kanri, a Strategic Quality Planning (obecnie szeroko reklamowane) ma zazwyczaj zakres szerszy lub nieco inny, niż Hoshin Kanri.

Opis postępowania

Na najwyższym szczeblu planowania dla każdego celu strategicznego określić:

a) kilka najwłaściwszych środków realizacji celu,

b) wartości docelowe, jakie trzeba osiągnąć w ciągu najbliższego roku stosując dany środek.

Na każdym szczeblu planowania oprócz najwyższego należy:

a) środki określone na wyższym szczeblu przyjąć jako cele,

b) określić kilka najwłaściwszych środków realizacji każdego celu,

c) określić wartości docelowe, jakie trzeba osiągnąć w ciągu najbliższego roku stosując dany środek.


Ilustracja


Schemat konkretyzacji polityki kierownictwa.
Opr. A. Góralczyk na podstawie Takeshi Soeda


UWAGI

  1. Powyższy schemat ma ilustrować metodę "kaskadowego rozpisywania" planu, według zasady kluczowej dla tej techniki, że środki określone na wyższym szczeblu stają się celami na niższym szczeblu. Dla zwięzłości, schemat nie obejmuje więc szczebla najwyższego.
  2. Po prawej stronie każdego z przykładowych arkuszy zaznaczono osobę odpowiedzialną. Osoby te nie pełnią tu jednak funkcji kierowniczej, lecz są właścicielami (opiekunami) procesów. Należy bowiem bezwzględnie przestrzegać reguły, że konkretyzacją polityki zajmują się zespoły pracowników uczestniczących w całym procesie.
  3. Tymczasowo (póki nie ma tu pełnego materiału o Hoshin Kanri), patrz artykuł


 

Zastosowania: 
Schemat konkretyzacji polityki